Stichting

Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland en met name Noord Nederland en Waddengebied voorkomende vogels alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Bettie Wiegman heeft Vogelbescherming Nederland een statutair vastgelegde rol gegeven in het bestuur van het Bettie Wiegman Fonds. Vogelbescherming benoemt twee van de bestuursleden. Het onbezoldigd bestuur van de Stichting Bettie Wiegman Fonds bestaat uit de vier onder genoemde personen:

  • Kees de Pater – voorzitter
  • Edzo Struif –  penningmeester
  • Tanja Ultee  – secretaris
  • Bart-Jan Prak – algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert één maal per jaar, in deze vergadering komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

  • de beoordeling van nieuwe aanvragen
  • stand van zaken van de lopende projecten
  • goedkeuring van het financieel jaarverslag

 Contactgegevens

Stichting Bettie Wiegman Fonds
p/a Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist

ANBI-status

Met ingang  van 1 januari 2014 moeten ANBI’s voldoen aan nieuwe voorwaarden: de publicatieplicht van o.a. gegevens, activiteiten, financiële verantwoording. Met bijgevoegde documenten voldoen wij hiermee aan deze vereisten.

RSIN/Fiscaalnummer: 813876783
Statutaire naam: Stichting Bettie Wiegman Fonds